Bevaka
Polen

Illustrationsbild.  TT NYHETSBYRÅN
Dagens bolagsnyheter

Gränges köper alumimium-bolag i Polen för 2,3 miljarder

(Nyhetsbyrån Direkt) Gränges förvärvar Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsad aluminium för 2,3 miljarder kronor på skuldfri basis.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen motsvarar en EV/ebitda-multipel på 6,9x rullande tolv månader september 2019 ebitda. Transaktionen förväntas bidra positivt till Gränges vinst per aktie inom tolv månader från det att den genomförts.

Enligt avtalet förvärvar Gränges samtliga utestående aktier i bolaget Impexmetal vars tillgångar består av Aluminium Konin och vissa övriga tillgångar. Avtalet är föremål för villkor, inkluderat att de övriga tillgångarna avskiljs från Impexmetal genom en avknoppning, efter vilken tillgångarna i Impexmetal kommer att bestå enbart av Aluminium Konins verksamhet. Avknoppningen förväntas vara genomförd under det första kvartalet 2020.

Aluminium Konin uppvisar en solid finansiell utveckling och har ett väl utvecklat och kostnadseffektivt integrerat valsverk baserat i Konin, Polen, med en årlig kapacitet om 100 kiloton. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av valsade aluminiumprodukter med god lönsamhet, heter det.

Gränges kommer att slutföra ett expansionsprogram initierat av säljaren, Boryszew Group, om 1,1 miljarder kronor över tre år, för att utöka den årliga kapaciteten till 140 kiloton.

För att finansiera förvärvet tillhandahåller Danske Bank, Nordea Bank och Svenska Handelsbanken en bryggfinansieringsfacilitet om 2,3 miljarder kronor, med en löptid på 18 månader.

I samband med transaktionen avser Gränges att genomföra en företrädesemission om totalt cirka 2 miljarder kronor.

"Transaktionen är ej villkorad av genomförandet av företrädesemissionen, som är föreslagen för att upprätthålla Gränges finansiella styrka samt för att till viss del användas till framtida tillväxtinvesteringar i enlighet med Gränges strategi", heter det.

Fjärde AP-fonden, som representerar 9,5 procent av aktierna och rösterna i Gränges, har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen. De banker som finansierar transaktionen har ingått ett garantiåtagande för den återstående delen av företrädesemissionen. Vidare har aktieägare som tillsammans kontrollerar 24,6 procent av aktierna och rösterna i Gränges uttryckt att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.

Efter genomförandet av affären och företrädesemissionen förväntas Gränges nettoskuld att uppgå till cirka 4,3 miljarder kronor eller 2,6 gånger justerad ebitda.

Transaktionen är villkorad av regulatoriskt godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter. Genomförandet av Transaktionen förväntas ske under andra kvartalet 2020.

28 nov